Privacy Verklaring

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit
betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaringleggen we uit wat we allemaal doen met informatiediewe over jou te weten
komen als je gebruikmaakt van onze dienstverlening op https://lapshop.nl.Als je vragen
hebt,of wilt weten wat wep reciesvan jou bijhouden, neem dan contact met ons op.

Gebruik van de ons webwinkel:

Voordat je inkoop kan maken van onze webshop moet je je eerst
registreren. Daarvoor geef je een e-mailadres op en kies je een wachtwoord om je account te beveiligen.
Daar meemaken wij vervolgens een account aan,waarop je kunt inloggen met het
door jou ingevuldee-mailadresen zelfgekozenwachtwoord.
In je account kan je jouw profiel aanvullen met verschillende persoonsgegevens.Deze worden
gebruikt voor het leveren van onze Producten.te be antwoorden, en om service berichten te versturen aan het door jou opgegeven emailadres.
de betaling af te handelen en een factuur op te kunnen maken.Hierbij gaat het om de volgende gegevens: jouw e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en
betalingsgegevens.
Deze persoonsgegevensmogen wij verwerken ter uitvoering van de overeenkomst die je met
ons aan bent gegaan. Deze informatie bewaren wij tot drie maanden nadat je jouw account
hebt verwijderd. Een deel van deze gegevens bewaren wij tot tien jaar na opzegging(vanwegedewettelijkefiscalebewaarplicht).

Contact opnemen en onze nieuwsbrief:


Indien je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken wij de door jou
verstrekte gegevens uitsluitend met het doel om jouw vraag of verzoek af te handelen. Wij
bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en tot
één jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie makkelijk erbij pakken. Ook
kunnen we zo onze klantenservice trainen om jou nog beter te kunnen helpen.
Jekunt jeabonneren op onzenieuwsbrief.Hierin leesjenieuwtjes, tipsen informatieover onze
diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account kun je jouw
nieuwsbrief voorkeuren ook wijzigen. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de
lijst van abonnees, tenzij je bij het verstrekken van jouw e-mailadres aangegeven hebt geen
nieuwsbrief te willen ontvangen. Indien je je uitschrijft voor een nieuwsbrief zullen wij jouw
e-mailadres verwijderen van de lijst van ontvangers.

Cookiesen vergelijkbaretechnieken:


Op onze website gebruiken wij cookies. Meer informatie hierover kun je vinden in onze
cookieverklaring.

Anderepartijen:
Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat
nodig is voor onze dienst of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig
hebben voor deuitvoeringvan deovereenkomst zijn:
− OnzeICT- en betaaldienstverleners;
− Administratievedienstverleners
− Partijen diederegistratievan jouwdomeinnaamuitvoeren;
− Leveranciersvan communicatiesoftware
− E-mailplatforms;
− API-partners(alleen debedrijvenwaarvan jij een koppelinghebt ingesteld).
Persoonsgegevenskunnen door onsook aan bevoegdeinstantiesworden verstrekt,alsdewet
zegt dat dit moet.Een voorbeeld isdat bij een vermoeden van fraudeaangiftebij depolitiekan
worden gedaan.

Beveiliging:


Beveiliging van persoonsgegevensisvoor onsvan groot belang.Wij zorgen dat jouwgegevens
bij ons goed beveiligd zijn. In nauwe samenwerking met de beheerder van onze systemen
passenwij debeveiligingsteedsaan en letten goed op wat ermiskan gaan.

Wijzigingen in dezeprivacyverklaring:


Wanneer onzedienst wijzigt,moetenwij natuurlijkookdeprivacyverklaringaanpassen.Let dus
altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.Wij zullen ons best
doen ingrijpendewijzigingen ook apart aan tekondigen.

Opmerkingen of klachten?


Als je vindt dat wij je niet op de juistemanier helpen, dan heb je het recht omeen klacht in te
dienen bij de toezichthouder in het land waar jij gevestigd bent. In Nederland heet de
toezichthouder deAutoriteit Persoonsgegevens.

SHOPPING CART

close